ÅRSMÖTE 19 mars klockan 18.00

Handlingar publiceras på hemsidan senast en vecka före årsmötet.

Rösträtt:

För att vara röstberättigad på årsmöte krävs:

  • att medlemmen under mötesåret fyller lägst 12 år;
  • att medlemskap har beviljats minst en månad före årsmötet; och
  • att medlemsavgift har betalats innan årsmötets genomförande.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

Motioner:

Förslag från medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.

Förslag till föredragningslista:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om medlemmarna har kallats till årsmötet på rätt sätt och inom rätt tid.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste

verksamhets-/räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste

verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter för kommande verksamhetsår.

10. Beslut om styrelsens arvode, kompensation och/eller annan ersättning.

11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande

verksamhets-/räkenskapsår.

12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

13. Val av

a) Föreningens ordförande för en tid av ett år;

b) Tre till fem övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;

c) Två revisorer jämte suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens

ledamöter delta;

d) Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande;

samt

e) Ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud. Kan

delegeras till styrelsen.

14. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5.